งานอนามัยโรงเรียน


.....ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2540 ระบุว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีหน้าที่หลักในการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากเนื่องจากนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษานั้นมาจากหลายแหล่งและมีความหลากหลายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเรียนซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ร่างกาย และการปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ และสิ่งแวดล้อมใหม่ ดังนั้นเมื่อมาอยู่รวมกันในสถานศึกษาเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจึงทำให้มีโอกาสที่จะสัมผัสโรคหรือแพร่เชื้อได้ง่ายและโอกาสการได้รับเชื้อโรคมีอัตราสูง
.....ทางด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพจึงเป็นงานหลักของคุณครูที่รับผิดชอบงานอนามัยของโรงเรียนที่จะช่วยกันส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพในเรื่องต่างๆโดยเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัว สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีกับครอบครัวและบุคคลใกล้เคียง นักเรียนมีสิทธิในการได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยควรที่จะได้รับการดูแลที่เหมาะสม โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา บ้าน และหน่วยงานอนามัยต่างๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.....โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณพันกว่าคน งานอนามัยของโรงเรียนจึงเป็นงานที่ต้องให้บริการแก่นักเรียนมากเป็นพิเศษเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนให้พอเพียงแก่ความต้องการในแต่ละวัน อาทิเช่น งานปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่นักเรียนได้รับอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยร่างกายต่างๆ งานด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี การจัดทำบัตรสุขภาพ บัตรประกันอุบัติเหตุ การวัดและชั่งน้ำหนักส่วนสูง รวมถึงการให้คำปรึกษาและการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอนามัยที่จำเป็น การบริการด้านการใช้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดส่งรักษาต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์